Privacybeleid Amatus GGZ

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Amatus GGZ ziet de bescherming van persoonsgegevens als een randvoorwaarde voor het bieden van onze zorg. Bezoekers van onze website kunnen erop vertrouwen dat we persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant verwerken. We vragen alleen om persoonsgegevens waar dat nodig is om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Voor het bijhouden van statistieken van het gebruik van de website en om te kunnen voldoen aan wettelijke voorschriften. Amatus GGZ is verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens wanneer je de website gebruikt en wanneer we aan jou zorg verlenen.

Algemeen
Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Amatus GGZ verwerkt.

Persoonsgegevens die we verwerken
Als je onze website gebruikt verzamelen we de volgende gegevens:

Contactformulieren.
Op onze website vindt je verschillende contactformulieren. Afhankelijk van welk contactformulier je gebruikt wordt er verschillende informatie gevraagd.

– Regulier contactformulier ( www.amatusggz.nl/contact)
Hier vragen we je om je naam, telefoonnummer, email adres, onderwerp van je bericht, hoe heeft u ons gevonden. Naam en telefoonnummer vragen we je om te weten met wie wij contact hebben en hoe we je eventueel zouden kunnen bereiken. Onderwerp vragen we je om te weten waar je vraag over gaat. En hoe heeft u ons gevonden vragen wij om een beeld te vormen hoe wij als organisatie gevonden worden door onze bezoekers.

– Contactformulier “aanmelden cliënten” (https://www.amatusggz.nl/aanmelden/) Dit contact formulier is een extern contactformulier en is rechtstreeks verbonden met ons Elektronisch Patiënten Dossier. De gegevens die u hier in vult komen rechtstreeks in ons systeem. Alle gevraagd gegevens zijn noodzakelijk voor een complete aanmelding te kunnen realiseren.

Gegevens over activiteiten op onze website
We houden bij welke pagina’s bezocht worden en, in sommige gevallen, op welke links geklikt wordt. We doen dat zo dat deze gegevens niet te herleiden zijn tot individuele bezoekers. We slaan bijvoorbeeld geen IP-nummers op.

Internetbrowser en apparaat-type
We houden bij welke internetbrowser en welk apparaat bezoekers van onze website gebruiken. Ook hier zorgen we ervoor dat deze gegevens niet te herleiden zijn tot individuele bezoekers.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken
Op het contactformulier voor aanmelden wordt gevraagd om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Gezondheid.
Bij een aanmelding voor zorg of ondersteuning vragen we om details over de psychische en fysieke gezondheid, medicijngebruik en leefsituatie.

Burgerservicenummer
Bij een aanmelding voor zorg of ondersteuning vragen we om het Burgerservicenummer van de cliënt.

Verzekeringsgegevens
Bij een aanmelding voor zorg of ondersteuning vragen we om informatie over de zorgverzekering.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Amatus GGZ verwerkt je persoonsgegevens, afhankelijk van je gebruik van de website, voor de volgende doelen:

– Aanmelding voor verzekerde zorg:
De persoonsgegevens die wij van je ontvangen hebben wij nodig om aan je de door jouw verzochte dienstverlening te kunnen bieden, om ons te verantwoorden ten aanzien van de kosten (ziektekostenverzekeraar of gemeente) en de inhoud van de zorg (Inspectie voor de Gezondheidszorg).

– Amatus GGZ houdt voor iedere cliënt een elektronisch patiëntdossier bij. Zorgverleners registreren hierin systematisch iedere patiëntgebonden activiteit en andere gegevens die van belang zijn voor goede en veilige hulpverlening aan haar cliënt en voor de verantwoording en toetsbaarheid van het medisch handelen.

– Je elektronisch dossier wordt veilig opgeslagen op het gesloten netwerk van de aanbieder van ons EPD. Er zijn technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om je elektronisch dossier te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging en vernietiging.

– Behoudens wettelijke verplichtingen deelt Amatus GGZ geen cliëntgegevens met derden, tenzij er expliciete en specifieke toestemming is van jou.

– Indien de cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar gebruikt Amatus GGZ de privacyverklaring.

– Amatus GGZ bewaakt de privacy van jou door alleen zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij jouw behandeling toegang te verschaffen tot je patiëntdossier. Voor een aantal medewerkers is met oog op de borging van de kwaliteit en continuïteit van de zorg hiervoor een uitzondering voor gemaakt (buiten-autorisatie functie). In principe kunnen zorgverzekeraars medische gegevens opvragen bij Amatus GGZ in geval van het verlenen van toestemming voor bepaalde vormen van behandeling (machtiging door de zorgverzekeraar), en in het kader van materiële controles.

– In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken moet worden, zoals bij suïcidegevaar of vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld, handelt Amatus GGZ conform de richtlijnen van de beroepsgroep en wettelijke regelingen, zoals de Wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de daaruit voortvloeiende kind-check. In voorkomende gevallen vraagt Amatus GGZ het controleplan op bij de zorgverzekeraar.

– In geval van gegevensverstrekking ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek is toestemming van de cliënt vereist, tenzij het niet-herleidbare gegevens betreft.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Amatus GGZ bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij hanteren de volgende bewaartermijn:
• Ingevulde formulieren bewaren we uiterlijk 3 maanden. Dit doen we om aanmeldingen en andere vragen en verzoeken goed af te kunnen handelen.
• Indien gegevens worden opgenomen in ons elektronisch patiëntendossier (EPD), geldt een (wettelijk verplichte) bewaartermijn van 15 jaar.
• De gegevens over activiteiten op de website, internetbrowser en apparaat-type bewaren we 14 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Amatus GGZ verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Amatus GGZ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gebruik social media
Op de website(s) van Amatus GGZ zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Instagram, LinkedIn of Facebook. Amatus GGZ houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en Cookies
Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Amatus GGZ te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Amatus GGZ op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken. De website van Amatus GGZ maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Amatus GGZ geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Amatus GGZ heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassen privacy statement
Amatus GGZ heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt binnen de termijn van wettelijke bewaarplicht, recht op inzage en op een afschrift van je dossier. Je kunt hierom verzoeken bij je regiebehandelaar. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Amatus GGZ zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren. Verder heb je krachtens de wet recht op correctie indien opgenomen feitelijke gegevens niet kloppen. Ten slotte kun je een verzoek tot vernietiging van je dossier bij de psychiater indienen. Amatus GGZ kan dit laatste met redenen omkleed weigeren.
Amatus GGZ neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Contact
Dorine Verschureplein 10b
6181 AS Elsloo