Zorgprestatiemodel

Op 1 januari 2022 wordt er in de GGZ een ander bekostigingsmodel ingevoerd: het zorgprestatiemodel (ZPM). Voor cliënten die behandeling ontvangen binnen de ggz heeft dat gevolgen, onder andere voor het eigen risico, de toegang naar de GGZ en de facturatie van de verleende zorg.

Wat is het zorgprestatiemodel?

Het zorgprestatiemodel gaat over de manier waarop een behandeling in de GGZ wordt betaald. In het zorgprestatiemodel is afgesproken hoe jouw zorgverlener jouw behandeling in rekening moet brengen en hoe de rekening betaald dient te worden.

Alle lopende behandeltrajecten worden op uiterlijk 31 december 2021 administratief gezien afgesloten en op 1 januari 2022 worden voor alle cliënten nieuwe behandeltrajecten aangemaakt volgens het Zorgprestatiemodel.

Waarom een nieuw model?

Momenteel wordt er vanuit DBC staffels gewerkt, waarbij er een vergoeding gekoppeld is aan de staffels. Dit zorgt ervoor dat de cliënt moeilijk kan herleiden welke tijd er is besteed. Ook omdat alle indirecte tijd (overleg, verslaglegging, brieven) wordt geregistreerd. Ook was het zo dat de cliënt pas aan het einde van de behandeling een factuur kreeg gestuurd.

Header contactformulier verwijzers
324

Hoe werkt het zorgprestatiemodel?

Het nieuwe model voor de ggz heet het zorgprestatiemodel. De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties.

 • Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg.
 • De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert (bijv. Psycholoog, GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinische psycholoog of psychiater).
 • Factoren zoals het beroep van persoon die de behandeling uitvoert, de duur van elk consult, de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg.
 • Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die jij gekregen hebt.
 • En zowel voor cliënt als voor de behandelaar is er sneller inzicht in de kosten. Daarvoor hoeft niet meer gewacht te worden tot het einde van een traject, want de prestaties zijn niet meer gekoppeld aan een langer lopend traject, maar aan een dag.  Er kan dus ook veel sneller gedeclareerd worden.

Wat verandert er op de rekening?

Je kunt op de rekening van Amatus GGZ en op de betalingsspecificatie precies zien wanneer en door wie je behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die je gemakkelijk ook zelf kunt controleren. Je krijgt de rekening ook sneller. Zo weet je eerder welke kosten zijn gemaakt en hoeveel je van je eigen risico moet betalen. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering.

Je dient, zoals nu ook het geval is, zelf de rekeningen bij jouw zorgverzekeraar in te dienen. Op deze manier krijg jij als cliënt de kosten vergoed. Achteraf kun je tevens in het overzicht van jouw zorgverzekeraar precies terugzien welke zorgprestaties zijn geleverd en gedeclareerd.

123
P12

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?

Op de rekening staan zorgprestaties. Bij Amatus GGZ zijn  er 2 verschillende zorgprestaties mogelijk:

 • Consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt je behandelaar welke problematiek er bij je speelt – een intakegesprak valt dus onder diagnostiek;
 • Consult behandeling: bij behandeling ga je met je behandelaar in gesprek met als doel je problematiek hanteerbaar te maken;

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van:

 • Het beroep van jouw behandelaar
 • De duur van het consult
 • De setting waarin de zorg plaats vind

De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Wat is zorgvraagtypering?

Elke cliënt is uniek. Maar verschillende cliënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen cliënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.

De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar of behandelaar. Hiervoor gebruikt de regiebehandelaar een door de NZa vastgestelde vragenlijst die leidend is in de typering van de zorgvraag. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de cliënt.

Op basis van de antwoorden op de vragenlijst bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij jouw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.

De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geeft weer welke behandeling er met je afgesproken wordt op grond van jouw diagnose en de doelen die je samen met de (regie)behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal jouw (regie)behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de vragenlijst bij je afnemen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met jou.

Vergoeding en betaling van zorg bij Amatus GGZ

Je krijgt na ieder consult een factuur per mail. Vervolgens upload/declareer je de factuur, die is bijgevoegd aan de mail, bij je zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt de factuur dan geheel of gedeeltelijk aan jou. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van hoe je verzekerd bent. Heb je nog eigen risico open staan bij jouw zorgverzekeraar? Dan zal deze het openstaand eigen risico in mindering brengen bij het uit te keren bedrag. Je betaalt vervolgens aan Amatus GGZ hetgeen je hebt ontvangen van Amatus GGZ. Heb je minder ontvangen dan het Nza tarief, dan kom je mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Meer informatie hierover vindt je terug in jouw Portaal.

p15
p16

Berekening kosten van zorg bij Amatus GGZ

De kosten van je behandeling worden bepaald door de duur van je consult, het beroep van de professional waarmee je dat consult hebt en of het een diagnostiek- of behandelconsult is. Het verschil tussen een diagnostiekconsult en een behandelconsult zit in het overleg en de administratieve handelingen. Bij een diagnostiekconsult moeten uitgebreidere verslagen worden geschreven, tests worden uitgewerkt, brieven aan de huisarts worden geschreven en er moet op meerdere momenten overleg zijn in het team. Om de kosten van al deze extra handelingen te kunnen dekken, is het tarief voor een diagnostiekconsult hoger dan dat van een behandelconsult.

De hoogte van tarieven zijn landelijk bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit. Hier hebben wij geen invloed op.

Hoe gebruik je de tarieventool van de Nederlandse Zorg Autoriteit

Om de juiste tarieven te vinden, vul dan de volgende punten in:

 1. Setting = Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – Multidisciplinair
 2. Beroepscategorie:
  1. Psychiater = Arts – specialist (Wet Big artikel 14)
  2. Klinisch psycholoog = Klinisch (neuro) psycholoog (Wet Big artikel 14)
  3. Psychotherapeut = Psychotherapeut (Wet Big artikel 3)
  4. GZ-psycholoog= Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3)
  5. Psycholoog en Psychomotorisch therapeut = Overige beroepen
 3. Consulttype = invullen of het diagnostiek of behandeling is
 4. Tijdsduur = invullen wat de duur van het ingeplande consult is
 5. Financieringsstroom = GGZ

Wettelijk en Vrijwillig eigen risico

De hoogte van het wettelijk en vrijwillig eigen risico, hetgeen de verzekerde met de zorgverzekeraar is overeengekomen, is altijd voor eigen rekening. Ook als je na intake afziet van verdere behandeling.

Je intake en behandeling wordt door je zorgverzekeraar verrekend met je openstaande eigen risico. Het wettelijk eigen risico op de zorgverzekering wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. Dit is het verplichte minimale bedrag dat door je zorgverzekeraar gerekend wordt over alle gebruikte zorg in een kalenderjaar. Voor 2022 is dat € 385,-.

Je eigen risico moet je jaarlijks dus altijd betalen als je zorg geniet in Nederland en staat volledig los van de zorg die wij leveren. Dus of je nou bij ons of ergens anders een intake of een behandeling krijgt, dit bedrag ben je altijd kwijt.

p13
p14

No-Show tarief

LET OP: Zeg je afspraak op tijd af indien je verhinderd bent!

Met de invoering van het Zorgprestatiemodel, kunnen wij als GGZ-instelling alleen nog direct contact met onze cliënten in rekening brengen. Dat betekent: de sessies bij ons op locatie, gesprekken via Teams of telefonisch, of behandelinhoudelijk mailverkeer.

Voorheen was het zo dat wij niet alleen directe tijd konden declareren, maar ook indirecte tijd; dus alle overlegmomenten, administratie, verslagen, brieven naar de huisarts, etc. Viel iemand uit, dan konden wij het deels opvangen door dat uur te vullen met administratieve zaken voor andere cliënten. Daarom konden wij een lager No-Show tarief in rekening brengen.

Al deze indirecte tijd is vanaf 1 januari 2022 niet meer te verwerken in de declaratie, ondanks dat deze wel blijft bestaan,  daarom zijn wij genoodzaakt een ander no-show tarief en een strikter no-show beleid te handhaven.

 

Afzegging en geen bericht vanaf 1 januari 2022

Indien een afspraak onverhoopt niet door kan gaan, voor wat voor een reden dan ook, dan vragen we je om de afspraak minimaal 24 uur (1 werkdag) van tevoren af te zeggen. Dit is kosteloos. Zeg je te laat of niet af, dan brengen wij dit in rekening. Uitgebreide informatie over het no show beleid vind je hier: