Tarieven en vergoedingen

Vergoeding van kosten van een behandeling voor volwassenen

De kosten voor een behandeling in de GGZ worden per sessie berekend en zijn afhankelijk van een aantal factoren; duur, beroep behandelaar, setting en soort consult. Vanaf de invoering van het Zorgprestatiemodel in 2022 wordt elke directe tijd apart in rekening gebracht, zo ook bijvoorbeeld telefonisch contact of contact per mail of portaal. Alle indirecte tijd (te denken valt aan het rapporteren van de sessie, opstellen van brieven en overleggen intern of extern) mogen niet meer worden doorberekend.  

Amatus GGZ is momenteel helaas (nog) niet gecontracteerd. Omdat wij nog een jonge organisatie zijn, voldoen wij helaas nog niet aan de gestelde quota (omzet) eisen van de zorgverzekeraars om in aanmerking te komen voor een contract. Omdat Amatus toch graag zorg wil leveren aan haar cliënten en haar cliënten niet met hoge kosten wil opzadelen, komen wij, onder voorwaarden, cliënten tegemoet. Dit doen wij door de eigen bijdrage onder voorwaarden kwijt te schelden. Door deze kwijtschelding hebben de cliënten geen negatieve financiële gevolgen van het feit dat Amatus GGZ (nog) niet gecontracteerd is.

De zorg die Amatus GGZ biedt wordt vergoed vanuit uw basis verzekering. Amatus GGZ factureert altijd het tarief zoals landelijk bepaald door de Nederlandse zorgautoriteit (Nza). Indien mogelijk kan Amatus GGZ bijdragen in het financieren van de kosten mocht uw verzekering niet het gehele bedrag vergoeden. Hier gelden echter wel bepaalde voorwaarden voor. Enkel het eigen risico (plus eventueel vrijwillig eigen risico), zal in dergelijke gevallen ten rekening komen van jou, de cliënt. Een voorwaarde die iedere verzekering stelt, is dat er sprake moet zijn van een DSM 5 stoornis (een classificatiesysteem binnen de GGZ). Sommige stoornissen, zoals relatieproblematiek, komen niet meer voor vergoeding in aanmerking.

Verwijzing

Om de behandeling bij Amatus GGZ vergoed te krijgen van jouw zorgverzekeraar is een verwijsbrief van jouw huisarts nodig. Ben je doorverwezen door iemand anders, vraag dan aan jouw zorgverzekeraar of de verwijzing akkoord wordt bevonden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Eigen risico

De zorg die de zorgverzekeraar vergoedt, valt onder het verplichte eigen risico. In 2023 is dat € 385,- per jaar/per persoon. Heb jij jouw eigen risico zelf verhoogd (vrijwillig eigen risico), dan kan je zorgverzekeraar jou – achteraf – extra kosten in rekening brengen. Je kunt bij je zorgverzekeraar navragen hoeveel eigen risico er nog open staat. In sommige gevallen kan Amatus GGZ een cliënt tegemoet komen wanneer de zorgverzekeraar niet de volledige kosten dekt van een behandeling. Het gaat zich hier dan om de zogenoemde “Eigen bijdrage”. Hier gelden echter voorwaarden voor, zoals opgenomen in de behandelovereenkomst.

Let op! Het eigen risico komt nooit in aanmerking voor kwijtschelding.

Vastgestelde tarieven Nederlandse Zorgautoriteit 2023

Amatus GGZ hanteert voor haar dienstverlening de tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Tarieven onverzekerde diensten

Sommige vormen van hulp worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Het gaat hierbij om de behandeling van stoornissen die niet erkend worden door de zorgverzekeraars. Dit geldt bijvoorbeeld voor, relatieproblematiek, identiteitsproblematiek, en opvoedingsproblemen, werk gerelateerde klachten (Burn-out). Bij Amatus GGZ is uiteraard wel behandeling mogelijk, maar u betaalt de kosten dan zelf. Een regulier consult in 2023 kost €124,16*.  Dit tarief is vastgesteld door de Nza (Nederlandse Zorg Autoriteit).  U heeft in dergelijke gevallen geen verwijsbrief van uw (huis)arts nodig.

(* Contact met Psychiater is uitgesloten)

Voor meer informatie over onverzekerde zorg kunt u het beste contact met ons opnemen.

Exclusie zorgverzekeraars

In 2023 kunnen wij verzekerden van Aon, A.S.R., Just, CZdirect, VGZBewuzt, AZVZ, Zorg en Zekerheid, Jaaah! helaas niet van dienst zijn. Wij adviseren deze verzekerden om contact op te nemen met hun zorgverzekeraar voor eventuele hulp bij het vinden van een zorgverlener.

Zorgverzekeringen die wij wel accepteren.

De volgende verzekeringen accepteren wij binnen Amatus GGZ. Voor nu hebben wij besloten dat we hierbij nog steeds de eigen bijdrage kwijt zullen schelden. Aangezien er echter veel beweging is in de politiek, kunnen wij niet garanderen dat wij dit gedurende het gehele jaar zullen blijven doen. Wilt u zeker zijn van zorg bij Amatus waarbij u geen eigen bijdrage hoeft te betalen, dan kunt u zich het best verdiepen in een Zuivere restitutiepolis.

De Friesland  FBTO  Interpolis  Pro-Life 
Ziezo  Zilveren Kruis  DSW  Intwente 
Stad Holland  Salland  Holland Zorg  HEMA 
Menzis  VinkVink  IZA  IZZ-VGZ 
UMC  United Consumers  Univé  VGZ 
Zekur  Zorgzaam   Anderzorg  

Zorgverzekeringen die wij accepteren maar aanvullende voorwaarden hebben:

CZ  Nationale Nederlanden  IZZ-CZ  OHRA 
Ditzo  ONVZ  VVAA  Eucare/Aevitae 

CZ (Nationale Nederlanden, IZZ-CZ en Ohra)
CZ en al haar dochtermerken hebben in de polisvoorwaarden staan dat zij per 2023 een machtiging vragen voorafgaand aan de behandeling. Dit betekent dat u informatie over uw diagnose, hulpvraag etc. aan uw verzekeraar dient aan te leveren en uw verzekeraar bepaalt of de zorg passend/noodzakelijk is en hoeveel sessies u nodig heeft.
CZ heeft kort geleden laten weten dat dit niet per januari 2023 zal ingaan, maar waarschijnlijk halverwege het lopend jaar. Houd er dus rekening mee dat dit gedurende uw behandeling invloed zou kunnen hebben op het verdere beloop van de behandeling.
Hierbij heeft u (tot dusver) wel het recht om een privacyverklaring te ondertekenen, zodat u deze informatie niet hoeft te verstrekken. Echter is het tot op heden niet duidelijk of de behandeling dan vergoed wordt. Hierover kunt u het best contact opnemen met uw verzekeraar.  

Ditzo
Bij Ditzo is er voorafgaand aan de behandeling een toestemmingsverklaring vereist. De zorgverzekeraar zal uw aanvraag beoordelen en bepalen of en hoeveel zorg u nodig heeft.  

ONVZ, VvAA
Deze zorgverzekeraars vergoeden maximaal 35 sessies. Elke directe tijd wordt als sessie geteld. Hierbij staat een telefoongesprek van 5 minuten gelijk aan een uitgebreide intake van 120 minuten. 

Eucare/Aevitae
Wanneer u doorverwezen wordt of behandeling nodig heeft voor een van de onderstaande diagnoses is er vooraf een toestemmingsverklaring nodig. Indien dit niet het geval is kunt u behandeling starten zonder toestemming.
Middelen gerelateerde en verslavingsstoornissen, disruptieve impulsbeheersing- en andere gedragsstoornissen, neurobiologische ontwikkelingsstoornissen (ADHD/ASS), Somatische symptoomstoornis en aanverwante stoornissen, restgroep

Zuivere restitutiepolissen

Bij onderstaande polissen kiest u voor een volledige restitutiepolis. Dit betekent dat u altijd en overal vrije artsenkeuze heeft en te allen tijde 100% van het tarief vergoed zult krijgen. Informeer deze voorwaarden bij uw zorgverzekeraar.

Menzis Basis Vrij  Zilverenkruis Basis Exclusief  Stad Holland 

Informatie over het Zorgprestatiemodel

Per  1-1-2022 zal er in de GGZ een nieuwe bekostigingssysteem worden ingevoerd. Dit kan grote gevolgen hebben voor cliënten. We adviseren u daarom om de informatie via de volgende link aandachtig door te nemen.

No-Show beleid Amatus GGZ

LET OP: Zeg je afspraak op tijd af indien je verhinderd bent!

Met de invoering van het Zorgprestatiemodel, kunnen wij als GGZ-instelling alleen nog direct contact met onze cliënten in rekening brengen. Dat betekent: de sessies bij ons op locatie, gesprekken via Teams of telefonisch, of behandelinhoudelijk mailverkeer.

Voorheen was het zo dat wij niet alleen directe tijd konden declareren, maar ook indirecte tijd; dus alle overlegmomenten, administratie, verslagen, brieven naar de huisarts, etc. Viel iemand uit, dan konden wij het deels opvangen door dat uur te vullen met administratieve zaken voor andere cliënten. Daarom konden wij een lager No-Show tarief in rekening brengen.

Al deze indirecte tijd is vanaf 1 januari 2022 niet meer te verwerken in de declaratie, ondanks dat deze wel blijft bestaan,  daarom zijn wij genoodzaakt een ander no-show tarief en een strikter no-show beleid te handhaven.

 

Afzegging en geen bericht vanaf 1 januari 2022

Indien een afspraak onverhoopt niet door kan gaan, voor wat voor een reden dan ook, dan vragen we je om de afspraak minimaal 24 uur (1 werkdag) van tevoren af te zeggen. Dit is kosteloos. Zeg je te laat of niet af, dan brengen wij dit in rekening. Uitgebreide informatie over het no show beleid vind je hier: